Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Kultury w Kobylinie

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Kobylinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie www.kobylin.naszgok.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-10-18

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

  • Nie wszystkie zdjęcia, rysunki zamieszczone na stronie posiadają opis– deskrypcję,

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data ostatniego przeglądu deklaracji 2023-03-31

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z pracownikiem Ośrodka KulturyJagienka Grzesiak jagienka.grzesiak@kobylin.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu : 508646785. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęcia lub filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia o tym wnoszącego żądanie, informując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - https://www.rpo.gov.pl/.

 

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek: Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie ul. Strzelecka 10,
63-740 Kobylin. 

Do budynku GOK ul. Strzelecka 10, prowadzą trzy wejścia. Dwa od strony stadionu i jedno od ulicy Strzeleckiej. Do jednego z wejść od strony stadionu prowadzą schody, przed drugim znajduje się jeden stopień. Wejście od ulicy Strzeleckiej znajduje się na parterze i to ono jest przeznaczone dla gości. W budynku nie ma windy. Do osób na wózkach dostępny jest parter budynku. Nad wejściem nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Gminny Ośrodek Kultury w Kobylinie nie posiada swojego parkingu.

 

Budynek: Gminny Ośrodek Kultury w Kobylinie – Sala ul. Krotoszyńska 12,
63-740 Kobylin.
 

Do budynku GOK – Sala ul. Krotoszyńska 12, prowadzą dwa wejścia. Jedno od strony Placu Glabera – na parterze, a drugie od ulicy Krotoszyńskiej. Wejście od ulicy Krotoszyńskiej przeznaczone jest dla gości. Znajduje się tam podjazd z barierkami dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma windy. Do osób gości dostępny jest parter budynku. Nad wejściem nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w korytarzu budynku ( od głównego wejścia po prawej stronie). Do budynki wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Kobylinie nie posiada swojego parkingu.

Nasza placówka

Imieniny

Zegar